Gledališče v šoli: priložnost in izziv za umetnika, učitelja in učence

,
Gledališče v šoli, 21. 5. 2018, Foto: arhiv SLOGI

V torek, 20. marca 2018, je v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) potekalo strokovno izobraževanje o osnovah pedagogike za gledališče umetnike in ustvarjalce. Izobraževanje sta izvedli Adriana Gaberščik, profesorica razrednega pouka na OŠ Miška Kranjca in članica strokovne komisije platforme Zlata paličica, ter Jelena Sitar Cvetko, dramaturginja, lutkovna režiserka in izredna profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Prvi del izobraževanja je potekal v obliki vodene debate, za katero so izhodišča postavili udeleženci s svojimi izkušnjami in pričakovanji. Večina vprašanj se je nanašala na vzpostavitev ustrezne komunikacije z učitelji in šolami ter pomembnost primerov dobrih praks in strokovnih izobraževanj, preko katerih pedagoški delavci spoznajo uporabnost in koristnost ustvarjalnosti pri poučevanju. Ugotavljali smo, da je umetnikom in kulturnim ustanovam težko s svojimi ponudbami prodreti v šole, začeti dialog in dobiti priložnost za sodelovanje. Možna rešitev je intenzivnejše sodelovanje gledaliških ustvarjalcev pri pripravi letnega delovnega načrta, da bi kakovostne gledališke dejavnosti postale obvezen del izobraževalnega procesa in bi izkušnje z njimi dobili tudi učitelji, ki samostojno morda ne posegajo po ustvarjalnih tehnikah poučevanja. Eno od orodij in pomagal je tudi platforma Zlata paličica.

Adriana in Jelena sta debato zaključili s poudarkom na pomembnosti dialoga med gledališčem in pedagogiko, saj gre za dve različni stroki, ki operirata na drugačnih miselnih sistemih in se morata med seboj spoštovati in oplajati. Od učiteljev in vzgojiteljev se ne bi smelo zahtevati, da samostojno opravljajo dejavnosti izven svojega področja, temveč jih je treba spodbujati k dialogu z umetniki, saj kakovostne ustvarjalne delavnice za učence nastanejo prav v procesu sodelovanja obeh strok.

Drugi del izobraževanja je bil namenjen iskanju konkretnih rešitev, kako začeti dialog in sodelovanje z učitelji in šolami, da bi vnesli ustvarjalnost v proces izobraževanja in spodbudili zanimanje za umetnost in kulturo tako pri učiteljih kot učencih. Eden od predlogov je temeljil na hospitacijah gledaliških ustvarjalcev pri pedagoškem delu za spoznavanje razreda, učitelja in načina poučevanja kot izhodišče za nadaljnje sodelovanje. Pojavil se je tudi predlog o rednem sodelovanju ustvarjalca z vzgojno-izobraževalno ustanovo, kjer bi lahko deloval kot kulturni koordinator, vodja gledališkega kluba in svetovalec za ustvarjalno poučevanje. Porodile so se tudi ideje o drugačnih oblikah predstav, mobilnih aplikacijah ter paketnih ponudbah gledališč.

V ponedeljek, 21. maja 2018, se je v dvorani SLOGI nadaljevalo iskanje stičnih točk med gledališčem in pedagogiko pod vodstvom Jelene Sitar Cvetko in Adriane Gaberščik, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Miška Kranjca in članica strokovne komisije platforme Zlata paličica.

V prvem delu seminarja so udeleženci skozi nekaj improvizacijskih vaj pod vodstvom Jelene Sitar Cvetko obudili spomin na svoje najljubše učitelje. Primerjava lastnosti ljubih učiteljskih person je pokazala, da dobrega pedagoga ne odlikuje zgolj strokovnost in dobro poznavanje področja poučevanja, temveč tudi njegova človeškost in inovativnost pristopov v prenašanju znanja. Dober učitelj zato ni samo učitelj, temveč tudi vzgojitelj, psiholog, prijatelj, ustvarjalec.

Adriana Gaberščik je v drugem delu seminarja predstavila učni načrt za predmet Slovenščina na osnovnih šolah, ki za obravnavo posamezne teme ne predpisuje obveznih vsebin, temveč zgolj predlagano literaturo. Poudarjeno je tudi, da je izbira oblik in metod dela prepuščena učitelju. Umetnik tako lahko z inovativnimi pristopi v proces izobraževanja vstopi brez da bi kršil zahteve v učnem načrtu, saj ta dopušča fleksibilnost v načinu poučevanja.

Prvo in drugo srečanje sta vsekakor pokazala, da je za kakovostno ustvarjalno poučevanje ključen proces medsebojnega oplajanja gledališke in pedagoške stroke. Da pa se ti področji združita, je potrebno vzpostaviti niz interdisciplinarnih dejavnosti, ki bodo k dialogu spodbudile tako pedagoge kot ustvarjalce.

Strokovna izobraževanja sta bila izvedena v okviru programskega sklopa Eden drug’mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.