Dotik odrske umetnosti skozi prakso

Sandi Jesenik, samozaposlen v kulturi, dramaturg